اختلال اوتیسم بسيار نادر است 》 شايد در گذشته چنين بوده؛ ولی در حال حاضر، اوتیسم يکی از شايع‌ ترين اختلالات تحولی است. *اوتیسم مخصوص