*مصاحبه با والدین در مورد فرایند رشد کودک *سنجش کودک برای تعین سطح آموزشی و توان یادگیری * ارجاع کودک به آموزش و پرورش برای