انجمن روان پزشکی آمریکا فهرستی از اختلالات و شرایط مشخص شده را نگهداری می‌کند. راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی برای کمک به پزشکان در