افراد اوتیستیک مانند سایرین عشق، شادی، غم و درد را احساس می‌کنند. فقط به این خاطر که برخی از آن‌ها نمی‌توانند احساسات خود را مانند