“لادن نمونه ای از یک فرد مبتلا به اتیسم است : او در سن ۶ سالگي يک دوچرخه ترسيم کرد. نقاشي او پيچيده و به