دسته: عمومی

• نقص مداوم ارتباطات و تعاملات اجتماعی در موقعیت‌های مختلف . • نقص در رفتارهای ارتباطی غیرکلامی (انسجام ضعیف ارتباط کلامی و غیرکلامی، ناهنجاری تماس